Thông báo danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2
Nhấn vào đây để tải danh sách