Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023. 

Đính kèm:

Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 31/8/2023 của Phòng Công chứng số 6;

Danh sách đính kèm thông báo số 07/TB-HĐTDVC./.