Thông báo số điện thoại liên lạc của Phòng Công chứng số 6

Thông báo số điện thoại liên lạc của Phòng Công chứng số 6

Thông báo số điện thoại liên lạc của Phòng Công chứng số 6:
 

     028-35500569

     028-35500573