Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI SỐ NỘI BỘ
1 ÔNG ĐỖ THIỆN CĂN TRƯỞNG PHÒNG 028-62-976-823 201
2 HUỲNH THỊ HỒNG HOA PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 028-62-976-915 101
3 ÔNG TRƯƠNG VŨ AN PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 028-35-002-929 206
4 ÔNG NGUYỄN QUỐC PHỤNG CÔNG CHỨNG VIÊN 028-62-976-822 103
5 PHAN THỊ HỒNG PHẤN CÔNG CHỨNG VIÊN 028-62-976-822 204
6 ÔNG LÊ HOÀNG HIỆP CÔNG CHỨNG VIÊN 028-62-976-822 203
7 ÔNG TRẦN BẢO THOA CÔNG CHỨNG VIÊN 028-62-976-822 102
8 ĐẶNG THỊ NGỌC THỦY KẾ TOÁN 028-62-976-822 306
9 QUẦY THU QUẦY THU 028-62-976-822 104