Thủ tục công chứng

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC
1 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Thủ tục hành chính
2 Thủ tục Bổ nhiệm lại Công chứng viên
Thủ tục Bổ nhiệm lại Công chứng viên
Thủ tục Công chứng
3 QUY TRÌNH 04: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) (Ban hành kèm theo Quyết định số 860 /QĐ-UBND ngày 11 tháng
QUY TRÌNH 4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) (Ban hành kèm theo Quyết định số 860 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
4 QUY TRÌNH 3: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
QUY TRÌNH 3 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (Ban hành kèm theo Quyết định số 860 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
5 QUYẾT ĐỊNH 860/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020; Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Thủ tục hành chính
6 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP(theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
Thủ tục hành chính
7 DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
Thủ tục hành chính
8 QUY TRÌNH 54 Công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng, giao dịch
QUY TRÌNH 54 Công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng, giao dịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
9 QUY TRÌNH 53 Công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
QUY TRÌNH 53 Công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
10 QUY TRÌNH 52 Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch
QUY TRÌNH 52 Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
11 QUY TRÌNH 51 Cấp bản sao văn bản công chứng
QUY TRÌNH 51 Cấp bản sao văn bản công chứng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
12 QUY TRÌNH 50 Công chứng bản dịch
QUY TRÌNH 50 Công chứng bản dịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
13 QUY TRÌNH 49 Công chứng hợp đồng ủy quyền
QUY TRÌNH 49 Công chứng hợp đồng ủy quyền (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
14 QUY TRÌNH 48 Công chứng hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở
QUY TRÌNH 48 Công chứng hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
15 QUY TRÌNH 47 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
QUY TRÌNH 47 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
16 QUY TRÌNH 46 Công chứng hợp đồng đặt cọc
QUY TRÌNH 46 Công chứng hợp đồng đặt cọc (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
17 QUY TRÌNH 45 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản
QUY TRÌNH 45 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
18 QUY TRÌNH 44 Công chứng hợp đồng thuê tài sản
QUY TRÌNH 44 Công chứng hợp đồng thuê tài sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
19 QUY TRÌNH 43 Công chứng hợp đồng mượn tài sản
QUY TRÌNH 43 Công chứng hợp đồng mượn tài sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
20 QUY TRÌNH 42 Công chứng hợp đồng mua bán tài sản
QUY TRÌNH 42 Công chứng hợp đồng mua bán tài sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
21 QUY TRÌNH 41 Công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá
QUY TRÌNH 41 Công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
22 QUY TRÌNH 40: Công chứng văn bản khai nhận di sản
QUY TRÌNH 40 Công chứng văn bản khai nhận di sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
23 QUY TRÌNH 39: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
QUY TRÌNH 39 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
24 QUY TRÌNH 38: Từ chối nhận di sản
QUY TRÌNH 38 Từ chối nhận di sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
25 QUY TRÌNH 37: Hủy bỏ di chúc
QUY TRÌNH 37 Hủy bỏ di chúc (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
26 QUY TRÌNH 36:Công chứng nhận lưu giữ di chúc
QUY TRÌNH 36 Công chứng nhận lưu giữ di chúc ((Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
27 QUY TRÌNH 35: Công chứng Văn bản sửa đổi, bổ sung Di chúc
QUY TRÌNH 35 Công chứng Văn bản sửa đổi, bổ sung Di chúc ((Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
28 QUY TRÌNH 34: Công chứng di chúc
QUY TRÌNH 34 Công chứng di chúc (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
29 QUY TRÌNH 33: Công chứng văn bản thỏa thuận về việc cấp dưỡng
QUY TRÌNH 33 Công chứng văn bản thỏa thuận về việc cấp dưỡng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
30 QUY TRÌNH 32: Công chứng văn bản thỏa thuận mang thai vì mục đích nhân đạo
QUY TRÌNH 32 Công chứng văn bản thỏa thuận mang thai vì mục đích nhân đạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
31 QUY TRÌNH 31: Công chứng hợp đồng ủy quyền của vợ, chồng cho nhau về việc mang thai và nhờ mang thai hộ
QUY TRÌNH 31 Công chứng hợp đồng ủy quyền của vợ, chồng cho nhau về việc mang thai và nhờ mang thai hộ (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
32 QUY TRÌNH 30: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn
QUY TRÌNH 30 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
33 QUY TRÌNH 29: Công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng
QUY TRÌNH 29 Công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
34 QUY TRÌNH 28: Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng
QUY TRÌNH 28 Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
35 QUY TRÌNH 27: Công chứng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng
QUY TRÌNH 27 Công chứng Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
36 QUY TRÌNH 26: Công chứng Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng
QUY TRÌNH 26 Công chứng Văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
37 QUY TRÌNH 25: Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh
QUY TRÌNH 25 Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
38 QUY TRÌNH 24: Công chứng hợp đồng góp vốn
QUY TRÌNH 24 Công chứng hợp đồng góp vốn (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
39 QUY TRÌNH 23: Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản
QUY TRÌNH 23 Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
40 QUY TRÌNH 22: Công chứng hợp đồng bảo lãnh
QUY TRÌNH 22 Công chứng hợp đồng bảo lãnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
41 QUY TRÌNH 21: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng
QUY TRÌNH 21 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
42 QUY TRÌNH 20: Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không phải là nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở
QUY TRÌNH 20 Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không phải là nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
43 QUY TRÌNH 19: QUY TRÌNH 19 Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (trong các dự án nhà ở thương mại)
QUY TRÌNH 19 Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (trong các dự án nhà ở thương mại) (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
44 QUY TRÌNH 18: Công chứng hợp đồng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất của người khác
QUY TRÌNH 18 Công chứng hợp đồng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất của người khác (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
45 QUY TRÌNH 17: Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở
QUY TRÌNH 17 Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
46 QUY TRÌNH 16: Công chứng hợp đồng thế chấp tàu biển, tàu bay
QUY TRÌNH 16 Công chứng hợp đồng thế chấp tàu biển, tàu bay (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
47 QUY TRÌNH 15: Công chứng hợp đồng cho ở nhờ
QUY TRÌNH 15 Công chứng hợp đồng cho ở nhờ (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
48 QUY TRÌNH 14: Công chứng hợp đồng cho mượn nhà
QUY TRÌNH 14 Công chứng hợp đồng cho mượn nhà (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
49 QUY TRÌNH 13: Công chứng hợp đồng cho thuê nhà
QUY TRÌNH 13 Công chứng hợp đồng cho thuê nhà (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
50 QUY TRÌNH 12: Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất
QUY TRÌNH 12 Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
51 QUY TRÌNH 11: Công chứng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
QUY TRÌNH 11 Công chứng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
52 QUY TRÌNH 10: Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho thuê, cho thuê lại
QUY TRÌNH 10 Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho thuê, cho thuê lại (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
53 QUY TRÌNH 9: Công chứng hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
QUY TRÌNH 9 Công chứng hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
54 QUY TRÌNH 8: Công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà
QUY TRÌNH 8 Công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
55 QUY TRÌNH 7: Công chứng văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
QUY TRÌNH 7 Công chứng văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
56 QUY TRÌNH 6: Công chứng hợp đồng đổi nhà ở
QUY TRÌNH 6 Công chứng hợp đồng đổi nhà ở (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
57 QUY TRÌNH 5: Công chứng hợp đồng tặng cho nhà
QUY TRÌNH 5 Công chứng hợp đồng tặng cho nhà (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
58 QUY TRÌNH 4: Công chứng hợp đồng mua bán nhà
QUY TRÌNH 4 Công chứng hợp đồng mua bán nhà (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
59 QUY TRÌNH 03: Công chứng hợp đồng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
QUY TRÌNH 03 Công chứng hợp đồng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
60 QUY TRÌNH 02: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
QUY TRÌNH 02 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
61 QUY TRÌNH 01: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Ban hành kèm theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
Thủ tục hành chính
62 Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đối, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Thủ tục hành chính
63 Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự
Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự
Thủ tục hành chính
64 Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục hành chính
65 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Thủ tục hành chính
66 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng được chuyển nhượng
Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng được chuyển nhượng
Thủ tục hành chính
67 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng nhận sáp nhập
Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng nhận sáp nhập
Thủ tục hành chính
68 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng
Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng
Thủ tục hành chính
69 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất
Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng hợp nhất
Thủ tục hành chính
70 Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
Thủ tục hành chính
71 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính
72 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục hành chính
73 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Thủ tục hành chính
74 Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Thủ tục hành chính
75 Thủ tục Miễn nhiệm Công chứng viên
Thủ tục Miễn nhiệm Công chứng viên
Thủ tục hành chính
76 Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng Công chứng
Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng Công chứng
Thủ tục hành chính
77 Thủ tục Sáp nhập Văn phòng Công chứng
Thủ tục Sáp nhập Văn phòng Công chứng
Thủ tục hành chính
78 Thủ tục Hợp nhất Văn phòng Công chứng
Thủ tục Hợp nhất Văn phòng Công chứng
Thủ tục hành chính
79 Thủ tục Bổ nhiệm Công chứng viên
Thủ tục Bổ nhiệm Công chứng viên
Thủ tục hành chính
80 Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Công chứng
Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Công chứng
Thủ tục hành chính
81 Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề Công chứng
Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề Công chứng
Thủ tục hành chính
82 Thủ tục Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự
Thủ tục Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự
Thủ tục hành chính
83 Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Thủ tục hành chính
84 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nư
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nư
Thủ tục hành chính