Thủ tục hành chính

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ: QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

  

                     

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số            5222/QĐ-UBND ngày  10  tháng  12  năm 2019

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

 

STT

Tên quy trình nội bộ

Lĩnh vực công chứng

1         

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2         

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

3         

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

4         

Công chứng hợp đồng mua bán nhà

5         

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà

6         

Công chứng hợp đồng đổi nhà

7         

Công chứng văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

8         

Công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà

9         

Công chứng hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

10    

Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho thuê, cho thuê lại

11    

Công chứng hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

12    

Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

13    

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà

14    

Công chứng hợp đồng cho mượn nhà

15    

Công chứng hợp đồng cho ở nhờ

16    

Công chứng hợp đồng thế chấp tàu biển, tàu bay

17    

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

18    

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất của người khác

19    

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (trong các dự án nhà ở thương mại)

20    

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai không phải là nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở

21    

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng

22    

Công chứng hợp đồng bảo lãnh

23    

Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản

24    

Công chứng hợp đồng góp vốn

25    

Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh

26    

Công chứng văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

27    

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng

28    

Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

29    

Công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng

30    

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn

31    

Công chứng hợp đồng ủy quyền của vợ, chồng cho nhau về việc mang thai và nhờ mang thai hộ

32    

Công chứng văn bản thỏa thuận mang thai vì mục đích nhân đạo

33    

Công chứng văn bản thỏa thuận về việc cấp dưỡng

34    

Công chứng di chúc

35    

Công chứng sửa đổi, bổ sung di chúc

36    

Nhận lưu giữ di chúc

37    

Hủy bỏ di chúc

38    

Từ chối nhận di sản

39    

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

40    

Công chứng văn bản khai nhận di sản

41    

Công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

42    

Công chứng hợp đồng mua bán tài sản

43    

Công chứng hợp đồng mượn tài sản

44    

Công chứng hợp đồng thuê tài sản

45    

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

46    

Công chứng hợp đồng đặt cọc

47    

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

48    

Công chứng hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

49    

Công chứng hợp đồng ủy quyền

50    

Công chứng bản dịch

51    

Cấp bản sao văn bản công chứng

52    

Công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

53    

Công chứng văn bản hủy bỏ hợp đồng giao dịch

54    

Công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng giao dịch