Thông báo số điện thoại liên lạc của Phòng Công chứng số 6:

028-35500569

028-35500573