TỔNG HỢP DANH SÁCH BIỂU MẪU

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI MẪU
NHÓM CAM KẾT THỎA THUẬN
1 THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG (SAU LY HÔN) Tải tại đây
2 THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG Tải tại đây
3 VĂN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG Tải tại đây
NHÓM CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (CÓ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT) Tải tại đây
2 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tải tại đây
NHÓM CHUYỂN NHƯỢNG SẠP
1 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ Tải tại đây
NHÓM ĐẶT CỌC
1 HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC Tải tại đây
NHÓM DI CHÚC
1 DI CHÚC Tải tại đây
NHÓM GÓP VỐN
1 HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tải tại đây
2 HỢP ĐỒNG GÓP VỐN KINH DOANH Tải tại đây
NHÓM KHAI DI SẢN THỪA KẾ
1 TỜ TƯỜNG TRÌNH VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN Tải tại đây
2 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NHẬN THỪA KẾ Tải tại đây
NHÓM MẪU MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG
1 HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở Tải tại đây
2 HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Tải tại đây
NHÓM MẪU ỦY QUYỀN
1 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHÀ Ở Tải tại đây
2 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Tải tại đây
3 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN - 2 Tải tại đây
4 VĂN BẢN ĐƠN PHƯƠNG ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Tải tại đây
NHÓM TẶNG CHO NHÀ
1 HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở Tải tại đây
2 HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở Tải tại đây
NHÓM TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tải tại đây
NHÓM THUÊ MƯỚN NHÀ
1 HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Tải tại đây
2 HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ (VÀ TÀI SẢN KHÁC) Tải tại đây
3 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Tải tại đây
4 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ - 2 Tải tại đây
5 HỢP ĐỒNG THUÊ . . . . . . Tải tại đây
NHÓM THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (KHÔNG CÓ TÀI SẢN) Tải tại đây
NHÓM TRAO ĐỔI NHÀ
1 HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở Tải tại đây
NHÓM VAY - THẾ CHẤP
1 HỢP ĐỒNG VAY VÀ THẾ CHẤP TÀI SẢN Tải tại đây
NHÓM KHÁC
1 NHÓM MẪU VỀ: THÔNG BÁO, TƯỜNG TRÌNH, YÊU CẦU... Tải tại đây