• 17/08/2023
  • 0
  • tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2,

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2; nộp phí tuyển dụng và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển

  • 17/08/2023
  • 0

Thông báo danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2

Thông báo danh sách người dự tuyển không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2

  • 31/08/2023
  • 0

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023