Thủ tục hành chính

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP(theo Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày  10 tháng 12 năm 2019  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố