Thủ tục hành chính

Thủ tục Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự

Cơ quan thực hiện Sở Tư Pháp
Lĩnh vực Công chứng
Trình tự

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hành nghề công chứng hoặc người tập sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (địa chỉ: số 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác nhận Người tập sự và cử công chứng viên hướng dẫn tập sự. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức hành nghề công chứng hoặc người tập sự đến nhận kết quả theo thời gian được xác định trong phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp Công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định hoặc người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự và tổ chức hành nghề công chứng không có Công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự: Tổ chức hành nghề công chứng thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp.

+ Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể theo quy định và người tập sự không thỏa thuận được với một tổ chức hành nghề công chứng khác để tập sự: Người tập sự gửi văn bản đề nghị Sở Tư pháp chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng để tập sự.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng nhận người tập sự và cử công chứng viên hướng dẫn tập sự hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

i) Lệ phí: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

Cơ sở pháp lý

- Luật Công chứng năm 2014 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015);

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015).

 

Tệp tin

Không có