Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ

                                      Quý 3/2023

 

Tháng 7

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 03/7/2023 đến 07/7/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày  10/7/2023 đến 14/7/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 17/7/2023 đến 21/7/2023

Lê Hoàng Hiệp   

Từ ngày 24/7/2023 đến 28/7/2023

Trần Bảo Thoa

 

Tháng 8

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023

Đỗ Thiện Căn

Từ ngày  07/8/2023 đến 11/8/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày  14/8/2023 đến 18/8/2023

Trương Vũ An

Từ ngày  21/8/2023 đến 25/8/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày  28/8/2023 đến 01/9/2023

Nguyễn Quốc Phụng

 

Tháng 9

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 04/9/2023 đến 08/9/2023

Lê Hoàng Hiệp   

Từ ngày  11/9/2022 đến 15/9/2022

Trần Bảo Thoa

Từ ngày 18/9/2022 đến 22/9/2022

Đỗ Thiện Căn

Từ ngày 25/9/2022 đến 29/9/2022

Huỳnh Thị Hồng Hoa