Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ
                                      Quý 2/2024
 
Tháng 04
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 01/4/2024 đến 05/4/2024
Lê Hoàng Hiệp
Từ ngày 08/4/2024  đến 12/4/2024
Trương Vũ An
Từ ngày 15/4/2024 đến 19/01/2024
Phan Thị Hồng Phấn
Từ ngày 22/04/2024 đến 26/04/2024
Nguyễn Quốc Phụng
 
Tháng 05
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 29/04/2024 đến 03/05/2024
Huỳnh Thị Hồng Hoa
Từ ngày 13/05/2024 đến 17/05/2024
Trần Bảo Thoa  
Từ ngày 20/05/2024 đến 24/05/2024
Đỗ Thiện Căn
Từ ngày 27/05/2024 đến 31/05/2024
Huỳnh Thị Hồng Hoa
Tháng 06
 
Thời gian trực
Công chứng viên
Từ ngày 03/06/2024 đến 07/06/2024
Trương Vũ An
Từ ngày 10/06/2024 đến 14/06/2024
Phan Thị Hồng Phấn
Từ ngày 17/06/2024 đến 21/06/2024
Nguyễn Quốc Phụng
Từ ngày 24/06/2024 đến 28/06/2024
Lê Hoàng Hiệp