Thông báo

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023

 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023. 
 
 
Đính kèm:

 Thông báo số 07/TB-HĐTDVC ngày 31/8/2023 của Phòng Công chứng số 6;

  Danh sách đính kèm thông báo số 07/TB-HĐTDVC./.