Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ

Quý 2/2021

 Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 29/03 đến 02/04

Trương Vũ An

Từ ngày  05/4 đến 09/4

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 12/4 đến 16/04

Lê Hoàng Hiệp 

Từ ngày 19/4 đến 23/4

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 26/4 đến 30/4

Trần Bảo Thoa 

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày  03/5 đến 7/5

Huỳnh Thị Hồng Hoa 

Từ ngày 10/5 đến  14/5

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 17/5 đến 21/5

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 24/5 đến 28/5

Phan Thị Hồng Phấn

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 31/5 ®Õn 04/6

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 7/6 đến  11/6

Trương Vũ An

Từ ngày 14/6 đến 18/6

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 21/6 đến 25/6

Lê Hoàng Hiệp