Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

Quý 2/2022

 

Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày  11/4/2022 đến 15/4/2022

Trương Vũ An

Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022

Nguyễn Quốc Phụng

 

Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022

Huỳnh Thị Hồng Hoa

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 02/5/2022 đến 06/5/2022

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày  09/5/2022 đến 13/5/2022

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022

Trương Vũ An

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày  06/6/2022 đến 10/6/2022

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022

Phan Thị Hồng Phấn