Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

LỊCH TRỰC KÝ HỒ SƠ NGOÀI TRỤ SỞ

Quý 2/2020

 

Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/3 đến 03/4

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày  06/4 đến  10/4

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 13/4 đến 17/4

Trương Vũ An

Từ ngày 20/4 đến 24/4

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 27/4 đến 01/5

Lê Hoàng Hiệp

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày  4/5 đến 8/5

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 11/5 đến  15/5

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 18/5 đến 22/5

Huỳnh Thị Hồng Hoa    

Từ ngày 25/5 đến 29/5

Nguyễn Quốc Phụng

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 01/6 ®Õn 05/6

Lê Hoàng Hiệp

Từ ngày 8/6 đến  12/6

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 15/6 đến 19/6

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 22/6 đến 26/6

Trương Vũ An