Lịch phân công ngoài trụ sở

Công chứng ngoài trụ sở

Tháng 7

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 03/7/2023 đến 07/7/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày  10/7/2023 đến 14/7/2023

Trần Bảo Thoa

Từ ngày 17/7/2023 đến 21/7/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 24/7/2023 đến 28/7/2023

Trương Vũ An

 

Tháng 8

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày  07/8/2023 đến 11/8/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày  14/8/2023 đến 18/8/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày  21/8/2023 đến 25/8/2023

Trần Bảo Thoa

Từ ngày  28/8/2023 đến 01/9/2023

Phan Thị Hồng Phấn

 

Tháng 9

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 04/9/2023 đến 08/9/2023

Trương Vũ An

Từ ngày  11/9/2022 đến 15/9/2022

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 18/9/2022 đến 22/9/2022

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 25/9/2022 đến 29/9/2022

Lê Hoàng Hiệp