Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ Quý 2/2021

 Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 29/03 đến 02/04

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày  05/4 đến 09/4

Trương Vũ An

Từ ngày 12/4 đến 16/04

Huỳnh Thị Hồng Hoa  

Từ ngày 19/4 đến 23/4

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 26/4 đến 30/4

Trần Bảo Thoa 

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày  03/5 đến 7/5

Đỗ Thiện Căn  

Từ ngày 10/5 đến  14/5

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 17/5 đến 21/5

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 24/5 đến 28/5

Trương Vũ An

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 31/5 ®Õn 04/6

Huỳnh Thị Hồng Hoa 

Từ ngày 7/6 đến  11/6

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 14/6 đến 18/6

Trần Bảo Thoa 

Từ ngày 21/6 đến 25/6

Đỗ Thiện Căn