Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ

                                      Quý 2/2022

 

Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022

Trương Vũ An

Từ ngày  11/4/2022 đến 15/4/2022

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022

Lê Hoàng Hiệp  

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 02/5/2022 đến 06/5/2022

Trần Bảo Thoa  

Từ ngày  09/5/2022 đến 13/5/2022

Đỗ Thiện Căn   

Từ ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022

Trương Vũ An

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày  06/6/2022 đến 10/6/2022

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 20/6/2022 đến 24/6/2022

Trần Bảo Thoa    

Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022

Đỗ Thiện Căn