Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ

                                      Quý 1/2023

 

Tháng 1

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 03/01/2023 đến 06/01/2023

Trần Bảo Thoa  

Từ ngày  09/01/2023 đến 13/01/2023

Đỗ Thiện Căn   

Từ ngày 16/01/2023 đến 27/01/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

 

Tháng 2

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/01/2023 đến 03/02/2023

Trương Vũ An

Từ ngày  06/02/2023 đến 10/02/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 20/02/2023  đến 24/02/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Tháng 3

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 27/02/2022 đến 03/03/2023

Trần Bảo Thoa    

Từ ngày  06/3/2022 đến 10/3/2023

Đỗ Thiện Căn   

Từ ngày 13/3/2022 đến 17/3/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 20/3/2022 đến 24/3/2023

Trương Vũ An   

Từ ngày 27/3/2022 đến 31/3/2023

Phan Thị Hồng Phấn