Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ

                                      Quý 2/2020

 

Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 30/3 đến 03/4

Trần Bảo Thoa    

Từ ngày  06/4 đến  10/4

Đỗ Thiện Căn  

Từ ngày 13/4 đến 17/4

Trương Vũ An

Từ ngày 20/4 đến 24/4

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 27/4 đến 01/5

Lê Hoàng Hiệp

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày  4/5 đến 8/5

Huỳnh Thị Hồng Hoa  

Từ ngày 11/5 đến  15/5

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 18/5 đến 22/5

Trần Bảo Thoa    

Từ ngày 25/5 đến 29/5

Đỗ Thiện Căn  

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 01/6 ®Õn 05/6

Trương Vũ An

Từ ngày 8/6 đến  12/6

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 15/6 đến 19/6

Lê Hoàng Hiệp

Từ ngày 22/6 đến 26/6

Huỳnh Thị Hồng Hoa