Danh sách di sản đang niêm yết

Danh sách phân công nhận hồ sơ di sản

LỊCH TRỰC TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỊCH THUẬT VÀ HỒ SƠ KHAI DI SẢN THỪA KẾ

                                      Quý 2/2023

 

Tháng 4

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 03/4/2023 đến 07/4/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Từ ngày 10/4/2023 đến 14/4/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 17/4/2023 đến 21/4/2023

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 24/4/2023 đến 28/4/2023

Đỗ Thiện Căn

 

Tháng 5

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 04/5/2023 đến 05/5/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 08/5/2023 đến 12/5/2023

Trương Vũ An

Từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023

Phan Thị Hồng Phấn

Từ ngày 22/5/2023 đến 26/5/2023

Nguyễn Quốc Phụng

Tháng 6

 

Thời gian trực

Công chứng viên

Từ ngày 29/5/2023 đến 02/6/2023

Lê Hoàng Hiệp  

Từ ngày 05/6/2023 đến 09/6/2023

Trần Bảo Thoa   

Từ ngày 12/6/2023 đến 16/6/2023

Đỗ Thiện Căn

Từ ngày 19/6/2023 đến 23/6/2023

Huỳnh Thị Hồng Hoa

Từ ngày 26/6/2023 đến 30/6/2023

Trương Vũ An